CURS D`INICIACIÓ AL XINÈS MANDARÍ

Cultura - 2016-02-01 23:08:20 - estoeselche

El Casal Jaume I d`Elx, informa que en breu començarà un "Curs d`iniciació al Xinès Mandarí”.....

 "CURS D`INICIACIÓ AL XINÈS MANDARÍ” (Mestra: Raquel Gamindez Apellaniz)

El curs d`Iniciació al Xinès Mandarí consta dels apartats següents:

1. curs complet de fonètica xinesa. Teoria i exercicis de practiques

2. curs de vocabulari i conversa nivell iniciació

3. exercicis de pràctiques i avaluació

4. seguiment individualitzat del progrés de les proves superades.

Objectius:

1. Conéixer bé la pronunciació xinesa i totes les seues característiques. Sòlida base fonètica.

2. Dominar el Pinyin. Sistema de representació de la fonètica xinesa que empra l`alfabet llatí i 4 signes d`accentuació.

3.Reconéixer d`oïda tots els sons/síl•labes de l`idioma xinés. (el mètode compta amb exercicis respecte d`això)

4. Ser capaç de llegir qualsevol text escrit en pinyin , pronunciant i entonant adequadament

5. Vocabulari bàsic, de màxima freqüència d`ús, que permetrà expressar-se en moltes situacions col•loquials.

6. Gramàtica bàsica xinesa

7. Reconeixement visual de més de 100 caràcters"

Agustí Agulló Marcos  (Coordinador d`Acpv-Casal Jaume I d`Elx)

Telèfon 965426480

Carrer Sant Jordi, 2

elx@acpv.cat

http://casalelx.blogspot.com.es/

https://www.facebook.com/pages/Casal-Jaume-I-dElx/29791008107

http://lecturesdelx.blogspot.com.es

El Casal Jaume I de Elche, informa que en breve comenzará un "Curso de iniciación al Chino Mandarín" .....

Apúntate !!!

"CURSO DE INICIACIÓN AL CHINO MANDARÍN" (Maestra: Raquel Gamindez Apellaniz)

El curso de Iniciación al Chino Mandarín consta de los siguientes apartados:

1. curso completo de fonética china. Teoría y ejercicios de prácticas

2. curso de vocabulario y conversación nivel iniciación

3. ejercicios de prácticas y evaluación

4. seguimiento individualizado del progreso de las pruebas superadas.

Objetivos:

1. Conocer bien la pronunciación china y todas sus características. Sólida base fonética.

2. Dominar el Pinyin. Sistema de representación de la fonética china que utiliza el alfabeto latino y 4 signos de acentuación.

3.Reconéixer de oído todos los sonidos / sílabas • sílabas del idioma chino. (el método cuenta con ejercicios al respecto)

4. Ser capaz de leer cualquier texto escrito en pinyin, pronunciando y entonando adecuadamente

5. Vocabulario básico, de máxima frecuencia de uso, que permitirá expresarse en muchas situaciones col • loquials.

6. Gramática básica china

7. Reconocimiento visual de más de 100 caracteres "

Agustín Agulló Marcos (Coordinador de ACPV-Casal Jaume I de Elche)

Teléfono 965426480

Calle San Jorge, 2

elx@acpv.cat

http://casalelx.blogspot.com.es/

https://www.facebook.com/pages/Casal-Jaume-I-dElx/29791008107

http://lecturesdelx.blogspot.com.es

Volver

Comentarios